Hjem > Kompetanseavdeling

Kompetanseavdeling

Vår utadrettede virksomhet består av følgende:

Veiledning

Er du engasjert i arbeid med barn eller voksne, og har spørsmål om seksuelle overgrep eller trenger veiledning i en konkret situasjon, er vi behjelpelige via telefon eller ved møte.

Er du student, og skal skrive oppgaver om seksuelle overgrep, er du velkommen til å ta kontakt.

Bibliotek

Vi har også et lite, men innholdsrikt fagbibliotek med bøker og fagartikler til utlån.

Kurs/konferanser

Høstkonferansen

19. november er Verdensdagen mot seksuelle overgrep. Hvert år markerer vi denne dagen, enten med en dagskonferanse for andre fagpersoner om tema seksuelle overgep, eller med en markering på Senteret. Programmet varierer fra år til år, og foreleserne kan være eksterne og/eller interne.

Verdensdagen ble initiert av Womens World Summit Foundation (WWSF) i 2000 med det mål for øyet å skape en forebyggingskultur verden rundt, gjennom å utfordre styresmakter til å spille en mer aktiv rolle i beskyttelsen av barn, og gi dette arbeidet topp prioritet.

 

Oppdrag eksternt

I løpet av et år kommer det mange forespørsler om kurs eller enkeltstående foredrag fra andre instanser. Vi skal være tilgjengelig for samarbeidende personell og effektuerer disse forespørslene fortløpende. Ønsker din skole å ha en temadag, barnehagen ha et foredrag på et personalmøte, eller kommunen ønsker å samle sine fagfolk til et større arrangement, kan vi bidra med innholdet. Senteret skal ikke bare forholde seg til offentlige instanser, frivillige organisasjoner er også velkomne til å etterspørre vår kunnskap.

Vi er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og anser vår utadrettede virksomhet som en del av vårt mandat, og tilbyr derfor disse tjenestene uten vederlag.

Seksuelle overgrep er et stort fagområde, og hva den enkelte instans ønsker fokus på kan være forskjellig. Vi legger opp program tilpasset de behov som etterspørres og den tid som er avsatt. Det samme gjelder gjennomføringstidspunktet, som kan være både dagtid og kveldstid.

Forskning
I 2011 sluttførte vi en pilotstudie blandt skole- og barnehageansatte rundt meldeplikten til barnevernstjenester.
Rapporten "Ærè min sak à" kan bestilles ved henvendelse til oss.

 

Forebyggende arbeid

Senteret driver forebyggende arbeid gjennom et eget undervisningsopplegg for barne- og ungdomskoleelever. For ungdomsskoler har vi laget tre kortfilmer som omhandler gjenkjennbare situasjoner. Tanken er at vi gjennom filmene åpner for refleksjon og diskusjon som kan bidra til økt bevisstgjøring blant ungdom i forhold til seksuelle overgrep.

Vår målsetting med dette undervisningstilbudet er å:

  • Forebygge seksuelle overgrep, hvor hovedvekt legges på temaer som kropp, seksualitet, grensesetting, holdninger og vennskap.
  • Spre kunnskap om seksuelle overgrep og konsekvensene ved dette.
  • Gi informasjon om hvor en kan henvende seg for å få hjelp.

Siste omfangsundersøkelse fra Nova i 2007 viser at:

  • 24 % av jentene rapporterer om seksuelle overgrep av en eller annen karakter, en eller flere ganger.
  • 19 % av jentene og 8% av guttene rapporterer om opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk (før fylte 18 år).
  • 83 % av de utsatte jentene opplevde overgrepene i tidlig eller middel ungdomstid, og 44 % av disse rapporterer om en overgriper som selv var i tenårene.

Vi tilbyr oss å gjennomføre et undervisningsopplegg direkte i klassen over 2-3 skoletimer, eller i samarbeid med den enkelte skole finne en løsning som passer best. Filmene egner seg også meget godt til bruk på foreldremøter.

På barneskoletrinnet har vi et primærforbyggende undervisningsprogram tilpasset 2, 4 og 6 trinn. Dette programmet er utviklet av Mary-Ann Oshaug og gjennomgått av RVTS-sør.

 

 

Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!